inlog wobsite leden

Informatie / Praktijkcases

Opbouw vakantiedagen bij ziekte

Het Europese Hof van Justitie heeft op 20 januari 2009 bepaald dat zieke werknemers gewoon vakantiedagen blijven opbouwen, ongeacht de duur van hun ziekte. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat nationale landen het wettelijk recht op vakantiedagen niet zo mogen inperken. De uitspraak lijkt dus alleen betrekking op het wettelijke minimum aan vakantiedagen. Bovenwettelijke verlofdagen mogen wel na zes maanden vervallen.

De rechtspraak van het Europese Hof werkt rechtstreeks door in het Nederlandse recht en is bovendien hoger in rang dan het Nederlandse recht. Een uitspraak treedt echter niet in de plaats van een regeling die in strijd is met de uitspraak. Dit betekent dat de werknemer zich voor een Nederlandse rechter kan beroepen op deze uitspraak. Echter als werkgever bent u vooralsnog niet verplicht om de uitspraak van het Hof van Justitie te volgen. Daarvoor is een aanpassing van de wet nodig. Zolang de Nederlandse wet niet is aangepast, kan alleen de rechter de wetgeving opzij zetten. Aan het Hof is in zo'n zaak al geoordeelde en concludeert dat een werknemer volgens het Europees recht weliswaar een aanspraak heeft op de vakantiedagen, maar het Nederlands recht is niet in overeenstemming met het Europees recht. Aan de richtlijn komt geen horizontale werking toe en een richtlijnconforme interpretatie van art. 635 zou leiden tot contra legem. Deze bevoegdheid heeft het Hof niet, waardoor de vordering tot uitbetaling van vakantiedagen wordt afgewezen. Lees hier de uitspraak. 

Daarom kunt u in 2011 voorlopig nog gewoon de gebruikelijke vakantieopbouw tijdens ziekte volgens de CAO respectievelijk het BW, zoals u dat gewend bent, toe te passen.

Wijziging vakantiewet per 1 januari 2012
Door bovenstaande heeft de wetgever per 2012 een nieuwe vakantiewet gemaakt. De situatie bij de opbouw en het opnemen van vakantie bij
ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt anders. Ook de vervaltermijn van vakantiedagen wijzigt.

De belangrijkste drie veranderingen op een rij:

  1. Vakantie opbouwen
    Nu geldt dat een arbeidsongeschikte werknemer slechts vakantie opbouwt gedurende de laatste zes maanden tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Een zieke werknemer die een heel jaar ziek is, bouwt dus ‘slechts’ in de maanden 7 tot en met 12 van dat kalenderjaar vakantiedagen op. Vanaf 1 januari 2012 wordt deze beperkte opbouw van vakantierechten voor arbeidsongeschikte werknemers geschrapt. Zieke werknemers krijgen daardoor dezelfde aanspraken op wettelijke vakantiedagen als andere werknemers. Bovenstaande geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen: voor de extra dagen die in de cao staan, kunnen andere afspraken worden gemaakt. 
  2. Vakantie opnemen
    De wet wijzigt ook bij het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Bijvoorbeeld om niet beschikbaar te hoeven zijn voor controle, of uit te rusten van reintegratie. Tot 2012 lag het aan een afspraak tussen werkgever en werknemer hoeveel vakantiedagen er werden afgeschreven. De wet regelt dat de gebruikte vakantiedagen volledig worden afgeschreven. Volledig opbouwen (zie punt 1), betekent dus ook volledig gebruiken. Daarmee worden zieke werknemers niet langer ‘bevoordeeld’ op gezonde werknemers.
  3. Vervaltermijn
    Om alle werknemers in het belang van hun veiligheid en gezondheid daadwerkelijk met regelmaat en tijdig vakantie opnemen, is er per 2012 een nieuwe vervaltermijn opgenomen in de wetswijziging. De nieuwe vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen bedraagt zes maanden. Zijn ze binnen een half jaar na afloop van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen. Wel geldt er een uitzondering wanneer een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn minimumvakantie op te nemen. Dit alles geldt niet voor vakantiedagen die vóór de wetswijziging zijn opgebouwd, daarvoor blijft 5 jaar gelden als vervaltermijn. Ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft de vervaltermijn van vijf jaar gelden.

Verlofadministratie en nieuw beleid
Waar werkgevers vooral op moeten letten is de verlofadministratie. Tussen 2012 en 2017 zijn er drie soorten vakantiedagen. De dagen opgebouwd voor 2012 (vervaltermijn maximaal 5 jaar), wettelijk minimum aantal vakantiedagen (vervaltermijn 6 maanden), en bovenwettelijke vakantiedagen (5 jaar).

Tot 2012 worden de oudst opgebouwde dagen als eerste afgeboekt, waarmee voorkomen wordt dat de werknemer verlofdagen zou zien verjaren. Door de nieuwe vakantiewetgeving worden er dus vakantiedagen opgebouwd die per 2012 eerder vervallen dan dagen die onder de oude regels zijn opgebouwd en nieuw opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen. De werknemer zal eerst die dagen gaan opnemen die als eerste vervallen.

Afwijkende afspraken maken over de nieuwe vervaltermijn van een half jaar ten gunste van de werknemer kan zowel op individueel niveau als op cao-niveau. De OR heeft instemmingsrecht als het gaat om afspraken voor een of meer groepen werknemers die niet rechtstreeks voortvloeien uit de cao. Bij de wets behandeling heeft de minister wel benadrukt dat – vanwege de herstelfunctie van vakantie – het belangrijk is dat een werknemer regelmatig vakantie opneemt. Een te lange vervaltermijn afspreken raadt hij daarom af. Maar werkgevers en werknemers zijn daar dus vrij in.

Lees meer over vakantiedagen administreren

E-mailadres

Wachtwoord
zoeken binnen de website